icon-ergoicon-fysioicon-handlogo-fysio Afspraak maken
Menu

Privacyreglement

Uw fysio- of ergotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. 

Wij willen u ook om toestemming vragen voor het opnemen van uw gegevens in een elektronisch cliëntendossier en het digitaal kunnen uitwisselen van uw gegevens. Dit gebeurt alleen als dat nodig is voor uw behandeling. Het betreft bijvoorbeeld de rapportage naar de huisarts.

Uw fysio- of ergotherapeut geeft u hierover informatie en bespreekt dit tijdens de eerste afspraak. Mocht u hiervoor geen toestemming geven, geef dit dan aan tijdens het eerste gesprek.

Mocht u gedurende de behandeling hierover van gedachten veranderen dan is het mogelijk dat uw gegevens verwijderd worden of afgeschermd worden.

Reglement 

Uiteraard gaat onze praktijk zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy- reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

  • Behalve de fysio- of ergotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysio- ergotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht;
  • De patiënt heeft het recht om de gegevens die over hem zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysio- of ergotherapeut verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen;
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen;
  • Teneinde de therapie en de behandeling verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem);
  • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysio- of ergotherapeut;
  • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend;
  • Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt;
  • Nadat de patiënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien;
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.